Kære forfatter og forlag  

Vi er en række danske forfattere, der har bidraget til flere antologier både i Danmark og udlandet.  Fælles for mange af antologierne har været, at bidraget har været ulønnet, ofte kun betalt af  bibliotekspenge og et par frieksemplarer af værket, når det er blevet udgivet.  

Vi er og har været meget glade for muligheden for at blive præsenteret på tryk, men er også blevet  mere og mere opmærksomme på, at det er en uholdbar situation. Vi er endvidere glade for og stolte  af, at der i de sidste ti-tyve år har været en kolossal opblomstring af novelleudgivelser og skrivning 

generelt i Danmark. Det er helt fantastisk, men tiden er inde til at ændre på de grundlæggende  parametre for, hvordan vi gør dette.  

Vi vil derfor gerne opfordre til, at følgende bliver gængs praksis, og vi har som udgangspunkt valgt  kun at deltage i antologier, hvor nedenstående er opfyldt.  

1. Man betaler de bidragsydere, hvis værker man benytter i sine antologier.  2. Forholdet mellem bidragsyder og forlag aftales i en kontrakt.  

3. De indsendte bidrag gennemgår en reel redaktionel proces, heriblandt sparring med de  individuelle bidragsydere.  

4. Det færdige værk gennemgår korrektur.  

Ad 1. Betaling 

Betaling kan ske som et fast engangsvederlag (fx 500 kr. pr. novelle), der bliver betalt før udgivelse,  som en procent af salget betalt årligt (sædvane er 15% af overskuddet delt mellem bidragsyderne)  eller en kombination af disse.  

Vi elsker novellegenren og kender problemstillingerne ved at udgive antologier og har derfor et par  undtagelser, der åbner for, at udgivere kan komme i gang, og reelle con amore-projekter kan lade  sig gøre (under det hører også de antologier, som diverse forfatterskoler udgiver som afslutning på  et undervisningsforløb):  

1. Hvis antologien er lavet for at støtte et godt formål.  

2. Hvis forlaget er nystartet, og antologien er den første udgivelse.  

I tilfælde af at antologien udformes som en konkurrence med en eller flere vindere, mener vi stadig,  at alle de endelige bidragsydere til selve antologien bør aflønnes.  

Ad 2. Kontrakt 

Med kontrakt mener vi, at aftalen om brug af novellen udformes som en skriftlig kontrakt, der klart  definerer pris, betaling, rettigheder, omfang, medier, årlig opgørelse, genoptryk mv., således at det  er tydeligt for de involverede, hvad de siger ja til. Vi mener ikke, at der er behov for meget  komplicerede aftaleforhold, blot at aftalen skal være eksplicit og transparent.  

Ad 3. Redaktion 

De individuelle bidrag skal gennemgå en redaktionel proces/samarbejde, hvor en ansvarshavende  redaktør på antologien i dialog med den enkelte bidragsyder arbejder henimod at styrke, forbedre og  optimere det enkelte antologibidrag. Dette omfatter, men begrænser sig ikke til, narrativ, sprogbrug, 

struktur og omskrivning.  

Ad 4. Korrektur 

Forlaget står for en korrektur. Korrekturlæsning bør følge Dansk Sprognævns seneste anbefalinger,  medmindre der er lavet anden aftale mellem parterne. Forfatteren skal godkende den sidste  korrektur, og eventuelle rettelser eller fejl opstået eller tilføjet efter denne, bemyndiger forfatteren  til eventuelt at forlange bogen tilbagekaldt.  

Vi håber på denne måde at kunne styrke og fremtidssikre et rigt udbud af nyskrevne danske  noveller.  

Lars Ahn  

Carina Evytt  

Majbrit Høyrup  

Richard Ipsen  

Karsten Brandt Knudsen  

Kenneth Krabat  

Patrick Leis  

Jesper Rugaard  

A. Silvestri  

Thomas Strømsholt  

Tenna Vagner  

Gudrun Østergaard